back to home dude

Knights and Brides

Knights and Brides

Knights and Brides Hakk?nda

Bir ki?ilik se?. Bu bir yüce ??valye olabilir yada bir cesur prenses ve oyuna ba?la! ??raklar?n ufak alan? bir büyük ?ehire d?nü?türmeye sana yard?mc? olacaklar. ?mkanlar?n? iyi kullan ve müttefiklerine yard?m et. E?er istersen ba?ka oyunculara kar?? düello yap?p ba?ka ??valyelerle ve prenseslerle ili?ki kurabilirsin. Bu büyük maceray? sak?n ka??rma!